Algemene voorwaarden FiveX B.V.

Introductie

Op de hele website verwijzen de termen „wij”, „ons” en „onze” naar FiveX. FiveX biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn voor u, de gebruiker. Onder voorbehoud van uw instemming met alle voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld. Door onze website te bezoeken en/of een abonnement bij ons te kopen, neemt u deel aan onze 'Service' en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ('Servicevoorwaarden', 'Voorwaarden'), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar wordt verwezen (beschikbaar via hyperlink). Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, klanten, leveranciers en/of bijdragers van inhoud zijn. Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u ze opent of gebruikt. Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u geen toegang tot de website of onze diensten. Als deze servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze servicevoorwaarden.

Akkoord

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst zal FiveX redelijke inspanningen leveren om een versie van het platform zo te configureren dat de klant het platform van FiveX kan gebruiken zoals uiteengezet in het abonnement. FiveX zal redelijke inspanningen leveren om de service aan de klant te leveren en om de standaardondersteuning te bieden. De functies van het platform zijn afhankelijk van de abonnementstypen die op de website worden weergegeven. Het abonnement is maandelijks opzegbaar op voorwaarde dat er een jaarabonnement van toepassing is. FiveX verleent de klant hierbij een beperkt, persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar recht tegen betaling van het abonnement voor het gebruik van de dienst in overeenstemming met de overeenkomst.

Betaling

Alle prijzen worden weergegeven voor de klant die een bedrijf is exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn voor de klant als consument weergegeven inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. FiveX voert haar diensten uit volgens het overeengekomen tarief. De overeenkomst kan ofwel in één keer vooruit per jaar, ofwel per maand worden betaald. Partijen kunnen overeenkomen dat de klant een voorschot moet betalen. Als een vooruitbetaling is overeengekomen, moet de klant het voorschot in zijn geheel betalen voordat met de uitvoering van de diensten wordt begonnen. De klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een voorschot, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. FiveX heeft het recht om de toepasselijke prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen in overeenstemming met de toepasselijke inflatiecijfers. Andere prijswijzigingen tijdens de overeenkomst zijn alleen mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn vastgelegd. De klant moet deze kosten in één keer, zonder verrekening of opschorting, betalen binnen de gestelde betalingstermijn zoals vermeld op de factuur op het rekeningnummer en de gegevens die haar van FiveX bekend zijn gemaakt. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling tegen de klant, worden de betaling en alle andere verplichtingen van de klant uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Intellectueel eigendom


1. Alle IP-rechten, inclusief maar niet beperkt tot het platform, de service, API, documentatie, vereisten en ondersteuning van FiveX, zijn en blijven het exclusieve eigendom van FiveX. De klant verkrijgt slechts beperkte gebruiksrechten voor zover deze uitdrukkelijk worden verleend op grond van de Overeenkomst. Verder is FiveX de enige eigenaar van en/of kan het gebruik maken van alle rechten op ideeën, concepten, knowhow en technieken met betrekking tot de service, ondersteuning, platform van FiveX en/of de documentatie, evenals de technologie die daarmee verband houdt. De term „Derden” omvat gelieerde organisaties van de Klant en personen die werkzaam zijn in de organisatie van de klant en die niet door de klant zijn aangewezen om de dienst, de apparatuur en/of andere materialen te leveren.

2. Er wordt uitdrukkelijk erkend en overeengekomen dat de klant derden geen toestemming geeft om het FiveX-platform te onderwerpen aan reverse engineering, demontage, decompilatie of anderszins te proberen de broncode van het FiveX-platform van FiveX op te halen. Het FiveX-platform mag niet worden gekopieerd. Aan de andere kant kan en mag het FiveX-platform niet worden aangepast of gewijzigd en mag de klant geen correcties aanbrengen of corrigeren, noch afgeleide werken maken op basis van het FiveX-platform, en mag hij geen derde partij machtigen om dit te doen, en/of de klant mag de dienst niet verkopen, (onder) licentiëren, overdragen of verhuren, noch mag hij de dienst gebruiken voor commerciële timesharingdoeleinden, verhuur of gebruik voor een dienst agentschap. Het is de klant niet toegestaan om auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten te vermelden, met inbegrip van kennisgevingen van vertrouwelijke aard en/of vertrouwelijkheid. FiveX doet geen aanspraak op eigendomsrechten op gegevens en FiveX is niet aansprakelijk voor dergelijke gegevens. De klant verleent FiveX een royaltyvrij, wereldwijd, onherroepelijk, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht om de gegevens te gebruiken, ten minste voor zover vereist in het kader van de levering van de Service en/of om de Service aan te passen en/of te verbeteren. Dit artikel blijft, voor alle duidelijkheid, van kracht na beëindiging van de Overeenkomst. De klant verklaart en garandeert dat hij alle rechten heeft om de licentie te verlenen zoals bepaald in dit artikel, zonder inbreuk te maken op rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, privacyrechten, publiciteitsrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten. De klant vrijwaart FiveX tegen alle claims van derden die gebaseerd zijn op een vermeende inbreuk op de rechten van derden met betrekking tot de gegevens. Niettegenstaande het voorgaande kan FiveX gegevens verwijderen die via de Service zijn geüpload, verwijderen en/of blokkeren om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat FiveX gegevens en andere informatie kan verzamelen en analyseren (zowel tijdens als na de looptijd hiervan) in verband met de levering, het gebruik en de uitvoering van verschillende aspecten van de service (inclusief, maar niet beperkt tot, gegevens en afgeleide gegevens), en dat FiveX (tijdens en na de looptijd hiervan) deze informatie en gegevens mag gebruiken (en commercieel exploiteren) in geaggregeerde vorm of in elke andere vorm in verband met commerciële of niet-commerciële doeleinden, zoals maar niet beperkt tot statistische rapportage, benchmarkrapporten en/of in verband met marktsegmenten.


Afwijzing van garanties

FiveX voert diensten uit in overeenstemming met industriestandaarden. Indien enige garantie wordt gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantieperiode garandeert FiveX een degelijke en gebruikelijke kwaliteit van de geleverde goederen. FiveX garandeert niet dat de website foutloos en/of zonder onderbrekingen functioneert. FiveX stelt alles in het werk om fouten in het gereedschap binnen een redelijke termijn te herstellen. reparatie. De door FiveX zelf ontwikkelde reparatie en de defecten door de klant worden tijdig gemeld. FiveX is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de tools en is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van de tools om welke reden dan ook. Hieronder valt ook de onbeschikbaarheid van het gereedschap van de klant als gevolg van een onvoorziene storing of overmacht. Elk advies van FiveX, gebaseerd op onvolledige en/of onjuiste informatie verstrekt door de klant, is nooit en/of onjuiste informatie verstrekt door de klant is nooit een grond voor aansprakelijkheid van FiveX. De inhoud van het advies van FiveX is niet bindend en enkel van adviserende aard. De klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van FiveX aanvaardt. Alle gevolgen en gevolgen die voortvloeien uit het opvolgen van de adviezen zijn voor rekening en risico van de klant. De klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (geleverde) advies van FiveX. FiveX is in dat geval niet verplicht tot enige vorm van restitutie. Onder reparatie wordt ook verstaan het aanbieden van tijdelijke oplossingen. Privacybescherming omvat nooit het herstel van verminkte of verloren gegevens. FiveX is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. herstellen. Indien overeengekomen kan FiveX redelijkerwijs medewerking verlenen, maar is nooit verantwoordelijk of verplicht om verminkte en/of verloren gegevens te herstellen. Verminkte en/of verloren gegevens. De klant dient te allen tijde maatregelen te nemen om storingen, defecten, verminking en/of verlies van gegevens te voorkomen en te beperken, al dan niet gebaseerd op informatie verstrekt door FiveX. FiveX is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Hieronder valt ook het niet beschikbaar zijn van de website van de klant als gevolg van een onvoorziene storing of storing of overmacht.


Derde partijen

Zie privacyverklaring


Duur en beëindiging van de overeenkomst.

De overeenkomst is geldig gedurende de in het abonnement bepaalde periode en begint op de datum van ondertekening of aanvaarding van het abonnement. Na deze periode wordt de overeenkomst elke keer automatisch met een maand verlengd. Het abonnement is maandelijks opzegbaar als er een jaarabonnement van toepassing is. Hiermee wordt de overeenkomst beëindigd. FiveX kan deze overeenkomst beëindigen als de klant deze overeenkomst wezenlijk schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, niet-betaling van bedragen die aan FiveX verschuldigd zijn op grond van een abonnement. De partijen kunnen deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien een van de partijen een faillissement of vrijwillige of gedwongen ontbinding aanvraagt, insolvent wordt verklaard, een cessie ten behoeve van schuldeisers regelt, of een curator of curator heeft aangesteld voor alle of vrijwel al haar activa. Als de overeenkomst of een abonnement om welke reden dan ook geldig wordt beëindigd, vervallen alle rechten die aan de beëindigde zijn verleend, vervallen alle rechten die aan de klant zijn verleend. De klant moet alle aan FiveX verschuldigde bedragen onmiddellijk betalen. Het account en de gegevens van de klant worden bij beëindiging niet verwijderd, zodat het account later nog kan worden geactiveerd op verzoek van de klant. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de privacyverklaring van FiveX. De partijen zullen, indien van toepassing, te goeder trouw overleg plegen over aanvullende overgangsactiviteiten en/of hulp bij beëindiging door FiveX na beëindiging (om welke reden dan ook), met inbegrip van aanvullende betalingen aan FiveX voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten. FiveX is nooit verplicht om ontvangen betalingen ongedaan te maken of ontvangen betalingen (inclusief vooruitbetalingen) als gevolg van de beëindiging ongedaan te maken.